Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/np32855/public_html/includes/functions_global.php on line 25
Simson Galerii ONLINE
Tingimused

Lühikokkuvõte

Kasutustingimuste peamised sätted on järgmised. Täielikud kasutustingimused on esitatud allpool.

Ostjale

• Kõik pakkumised on siduvad.
• Pakkumistele võivad lisanduda teenustasud vastavalt hinnakirjale
Näide. Võitnud pakkumine on 1000 eurot. 5% komisjonitasu on 50 eurot. Kokku tuleb tasuda 1050 eurot.
• Kui võitnud pakkumine jääb alla esemele seatud piirhinna, siis jääb ese müümata.
• Tasumine ja eseme äraviimine peab toimuma 5 tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppemist.
• Kõik esemed müüakse nende oksjoniaegses seisukorras.

Müüjale

Online hindamine tasuta!
• Müüja maksab komisjonitasu kolmkümmend protsenti (30%) oksjonihinnast, kuid mitte vähem kui 20 eurot.
• Autoriõiguse seadusest lähtuvalt on edasimüügi korral oksjonipidajal kohustus tasuda mõnedelt edasimüüdud teostelt autoritasu viis protsenti (5%).
• Juhul, kui müüja otsustab müügi enne oksjoni lõppu tühistada, maksab ta Galeriile  20 eurot  tühistamistasu.
• Juhul, kui teos jääb müümata pärast 3 (kolme) oksjonit, maksab müüja Galeriile 15 eurot teenustasu.


Kasutustingimused

1. Sissejuhatus

AS Simson Holding (edaspidi „Galerii“) pakub käesoleva veebilehe kujul elektroonilist keskkonda (edaspidi „Teenus“), kus klient (edaspidi „Klient“) võib osta kaupu vastavalt käesolevatele kasutustingimustele (edaspidi „Tingimused“). Tingimused koos lisadega („Hinnakiri“ ja „Müügitingimused“) kehtivad kõigile Klientide poolt Teenuse kasutamisest tekkivatele õigussuhetele. Kui Klient ei nõustu Tingimustega, siis ei ole tal õigust Teenust kasutada.
 

2. Registreerumine
 

Klient registreerub Teenuse kasutajaks, täites asjakohase veebivormi. Seejuures kohustub Klient andma tõesed andmed ning hoolitsema edaspidi nende andmete uuendamise eest. Registreerumisega nõustub Klient Tingimustega ning kohustub täitma Teenuse kasutamise juhiseid. Kui Klient on juriidiline isik, siis tohib registreerujaks olla ainult tema esindusõigust omav füüsiline isik. Teenust ei tohi kasutada alaealine ega isik, kelle kasutajakonto on ajutiselt või alaliselt suletud. Klient vastutab kõigi tegevuste eest, mis tehakse tema kasutajanime ja parooli abil sisseloginuna. Klient tohib kasutada Teenust ainult oma isikliku kasutajanime all. Klient tagab, et tema kasutajakonto parool ei saa teatavaks teistele isikutele. Kliendil ei ole õigust oma kasutajanime ja parooli tasu eest või tasuta üle anda kolmandale isikule. Kui Kliendil on alust kahtlustada, et tema parool on saanud teatavaks kellelegi teisele, või et tema kasutajakontot kasutab keegi teine, on Klient kohustatud esimesel võimalusel oma parooli muutma.
Galerii kaitseb Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid. Galerii kasutab tehnilisi vahendeid ja kolmandate isikute poolt peetavaid registreid, et pidevalt kontrollida Kliendi poolt Teenuse kasutajaks registreerumisel ning Teenuse kasutamise vältel sisestatud andmete õigsust.
 

3. Isikuandmete kasutamine
 

Kogutud isikuandmeid kasutatakse Teenuse administreerimiseks ning Teenuse kasutamise võimaldamiseks, samuti Teenuse väärkasutamise vältimiseks.
Kliendi isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et võimaldada paremat kasutajatuge ning parendada veebilehe sisu, samuti parendamaks Teenuse sisu ja kujundust. Lisaks sellele kasutatakse isikuandmeid arvelduseks ning Kliendile olulise teabe edastamiseks, nt. hinnakirja või Tingimuste muudatuste kohta.
Kliendile teenuste osutamiseks võib Galerii kaasata kolmandaid isikuid (nt. veebiteenuse pakkuja, sideteenuse pakkuja jt.), kellel on juurdepääs Kliendi isikuandmetele niivõrd, kuivõrd see on vältimatu nende teenuse osutamiseks ning keeld kasutada andmeid mingil muul eesmärgil.
Klient lubab Galeriil kasutada oma isikuandmeid temale sellise teabe saatmiseks, mis on kohandatud Kliendi huvidele Teenuse kasutamisel, nt. suunatud reklaam, administratiivsed teated, tootepakkumised. Kui Klient ei neid teateid ei soovi, on tal õigus see luba tagasi võtta, teavitades Galeriid sellest kirjalikult.
 

4. Kataloog / Objekti kirjeldus / Hinnangud
 

Nii kataloogis kui ka objekti kirjelduses antud hinnangud põhinevad eseme oksjonieelsel turuväärtusel ning nende eesmärk on ostjat teavitada. Hind, millega ese lõpuks müüakse, võib osutuda hinnangulisest maksumusest oluliselt suuremaks või väiksemaks. Kataloogi teavet ja objekti kirjeldust võidakse uute asjaolude ilmnemise korral muuta ka oksjoni vältel. Juhul, kui muudatusega võib kaasneda oluline mõju eseme väärtusele, on Galeriil õigus ese oksjonilt kõrvaldada ja õigus, kuid mitte kohustus see hiljem uuesti oksjonile panna.
 

5. Pakkumine ja ostmine veebioksjonil
 

Klient, kes soovib teha pakkumist, omab oksjonil osalemise õigust, kui ta vastab Tingimustes esitatud nõuetele. Klient ei tohi teha pakkumisi tema enese poolt müüki pandud eseme peale või muul viisil oksjonitulemuste manipuleerimida.

Pakkujal on õigus teha tavalisi ja maksimumpakkumisi. Maksimumpakkumine on selline pakkumine, mille puhul pakkuja sisestab pakkumise tegemise ekraanivormile maksimaalse summa, mille ta on nõus eseme eest maksma. Kui pakkuja teeb maksimumpakkumise, siis järgmised pakkumised teeb Teenus tema eest, püüdes saavutada võimalikult madalat hinda. Võitnud pakkumine võib seega olla madalam kui pakkuja tehtud maksimumpakkumine. Kui oksjon lõpeb kahe võrdse pakkumisega, siis võidab varem tehtud pakkumine. Kõik pakkumised on Kliendi jaoks siduvad. Võitnud pakkumise teinud Kliendi (edaspidi „Ostja“) ja Galerii vahel loetakse automaatselt sõlmituks ostu-müügileping.
 

6. Tasud / Arved / Maksed
 

Teenuse abil ostetud eseme oksjonihinnale võivad lisanduda Hinnakirjas näidatud tasud.
Ostetud eseme eest tasumine ja selle vastuvõtmine peab toimuma viie (5) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppemist. Ostudokumendid saab Klient koos ostetud esemega. Kui Ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul ostu eest tasunud, on Galeriil õigus nõuda 8% viivist ja meeldetuletustasu ja/või loobuda tehingust ning nõuda kahjutasu või panna ese Ostja nimel uuesti oksjonile, määrates müügitingimused, sealhulgas piirhinna, oma äranägemisel. Juhul kui uuelt oksjonilt saadud summa, millest on maha arvatud Galerii kulud, ületab Ostja võlgnevuse, kannab Galerii ülejäägi üle Ostjale, vastasel korral esitab Galerii Ostjale nõude puuduoleva summa kohta.
 

7. Edasimüügitasu (Droit de Suite)
 

Vastavalt autoriõiguse seadusele on algupärase visuaalkunsti teose (maal, graafika, skulptuur, tarbekunstiteos vms.) autoril õigus saada igakordsel edasimüügil tasu (edasimüügitasu), kui teos on autori poolt valmistatud või nummerdatud, signeeritud või muul viisil autoriseeritud. Nimetatud tasu sisaldub teose oksjonihinnas.
 

8. Üleandmine / Transport
 

Oksjonilt ostetud eseme saab Ostjale üle anda pärast eseme ostuhinna ja hinnakirjajärgsete lisakulude täielikku tasumist. Ostja on kohustatud esemele järele tulema viie (5) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppemist. Kui Ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul esemele järele tulnud, kohustub ta tasuma Galeriile hoiutasu Hinnakirjas näidatud suuruses.
 

9. Vastutus eseme seisukorra eest
 

Ese müüakse selles seisukorras, nagu see on oksjonile pandud. Ostjal on õigus enne pakkumise tegemist müüdava esemega  põhjalikult tutvuda ja hinnata selle seisukorda. Objekti kirjelduses esitatud teabe (nt. eseme päritolu, autentsuse, vanuse, seisukorra vms. kohta) eesmärk on abistada Klienti esemega tutvumisel. Kui see teave on otseselt eksitav, võib Ostja nõuda müügi tühistamist. Galerii ei vastuta eseme  loomuliku kulumise, kahjustuste ja defektide eest, samuti materjalide looduslike muutuste (nt. paberi pleekimine või puidu pragunemine) eest. Nende puuduste korral, mille eest Galerii on vastutav, on Galeriil õigus puudused kõrvaldada. Kui Galerii ei ole seda teinud mõistliku aja jooksul Ostja sellekohase kaebuse saamisest arvates, on Ostjal õigus tehing tühistada ning ostuhind tagasi saada. Ostja peab esitma kaebuse viivitamata pärast puuduse märkamist, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva jooksul oksjoni lõppemisest arvates. Galerii vastutus Ostja ees eseme puuduste tõttu on piiratud Ostja poolt Galeriile makstud summaga. Galerii ei vastuta Ostja võimaliku otsese või kaudse kahju eest.
Galerii teeb kõik endast oleneva, et võimaldada Kliendile katkematu juurdepääs Teenusele, kuid ei garanteeri seda ega vastuta võimalike katkestuste eest.
 

10. Vääramatu jõud
 

Galerii ei vastuta Kliendi või Ostja kahju eest juhul, kui ta ei saa oma kohustusi täita vääramatu jõu tõttu (sõjategevus, haldusakt, tulekahju või muu Galeriist olenematu sündmus või asjaolu). Ostjal on õigus tehing tühistada, kui Galerii pole vääramatu jõu tõttu oma kohustusi täitnud enam kui kolme (3) kuu jooksul.
 

11. Teated
 

Teenuse poolt Kliendile saadetavaid teateid saab lugeda Teenuse veebilehel ja/või saadetakse need Teenuse poolt Kliendi e-postiaadressile.
Teenuse veebilehel asuv teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks kohe, kui see on teate saajale veebilehel kättesaadavaks muutunud. E-posti ja faksi teel saadetud teade loetakse kättesaaduks pärast asjakohase kinnituse saamist Kliendilt või tema e-postisüsteemilt. Posti teel saadetud teade loetakse kättesaaduks kolme (3) päeva möödudes kirja postitamisest arvates.
 

12. Kokkuleppe kehtivusaeg 

Tingimused jõustuvad Kliendi poolt Teenuse kasutajakonto registreerimisest arvates ning kehtivad tähtajatult. Klient, kelle kasutajakonto on Teenuse poolt peatatud, ei tohi korduvalt registreeruda ega kasutada Teenust teise kliendi kasutajatunnuse abil. Galeriil on õigus vastavalt oma äranägemisele lõpetada Teenuse osutamine.
 

13. Muudatused 

Galeriil on õigus muuta käesolevaid Tingimusi ja nende lisasid, teavitades sellest Klienti ja/või avaldades muudetud Tingimused Teenuse veebilehel. Muudetud Tingimused jõustuvad pärast kolmekümne (30) päeva möödumist nendest teavitamisest või nende avaldamisest. Muudatused Hinnakirjas jõustuvad mitte varem kui kümme (10) päeva pärast nende avaldamist. Galeriil on õigus muuta teenustasusid ajutiselt seoses reklaamikampaaniaga.
 

14. Vaidlused
 

Vaidlused lahendatakse Eesti seaduste alusel Harju Maakohtus.
 

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 01.01.2010. 
 


Hinnakiri (Kasutustingimuste lisa 1)

Käesolevas hinnakirjas on fikseeritud kõik tasud, mida ostjad ja müüjad peavad tasuma Galerii teenuste eest. Kõik hinnad on esitatud koos käibemaksuga.
 

Komisjonitasu
 

Müüja maksab komisjonitasu kakskümmend protsenti (20%) oksjonihinnast, kuid mitte vähem kui 20 eurot.
Ostja maksab komisjonitasu viis protsenti (5%) oksjonihinnast, kuid mitte vähem kui 5 eurot.
 

Edasimüügitasu
 

Autoriõiguse seadusest lähtuvalt on edasimüügi korral oksjonipidajal kohustus tasuda mõnedelt edasimüüdud teostelt autoritasu viis protsenti (5%), mis arvestatakse oksjonihinnast (ilma käibemaksuta summast) ning mille oksjonipidaja tasub talle esitatud arve alusel autorit esindavale kollektiivsele organisatsioonile.
Juhul kui Galerii peab teose eest maksma edasimüügitasu, on Müüja kohustatud selle Galeriile hüvitama.
 

Kindlustus
 

Müüja maksab Galeriile kindlustustasu üks protsent (1%) teose hinnangulisest maksumusest (kindlustushinnast).
 

Tühistamistasu
 

Juhul, kui müüja otsustab müügi enne oksjoni lõppu tühistada, maksab ta Galeriile  20 eurot  tühistamistasu.
 

Hoiutasu
 

Juhul kui ostja või müüja ei vii eset ära Kasutus- või Müügitingimustes määratud tähtaja jooksul, maksab ta Galeriile hoiutasu summas 3 eurot iga päeva kohta, mis ületab määratud tähtaega. 

Hinnakiri kehtib alates 01.01.2011. 
 


Müügitingimused (Kasutustingimuste lisa 2)

1. Sissejuhatus
 

Simson Galerii tegutseb käesolevate tingimuste alusel müüja (edaspidi "Käsundiandja") agendina, kohustudes korraldama Käsundiandja poolt müügiks antud eseme müüki oksjonil.
 

2. Eseme vastuvõtmine müügiks
 

Käsundiandja vastutab selle eest, et ta on Galeriisse müügiks antud eseme õiguspärane omanik. Kui Käsundiandja ei ole eseme omanik, esitab ta oma volituste kohta kirjaliku dokumendi. Eseme müügiks vastuvõtmise kohta koostatakse kirjalik leping. Pärast esemega tutvumist ja selle hindamist määrab Galerii eseme hinnangulise maksumuse. Kui eseme autentsuse, omandiõiguse või muude oluliste asjaolude suhtes tekib kahtlusi, on Galeriil õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda.
 

3. Hoid ja kindlustuskohustus
 

Galerii kindlustab müükivõetud eseme murdvarguse, tule- ja veekahjustuse ning vandalismi vastu. Kindlustusväärtuse on eseme hinnanguline maksumus miinus müügitasud või oksjonihind miinus müügitasud. Galerii ei vastuta esemele näitusele panekul  või eseme käitlemisel tekkida võiva pisikahjustuse eest, nt. raami ja klaasi kahjustus, materjali looduslikud muutused (praod puidus jms.). Galerii ei hüvita Käsundiandjale rohkem, kui on eseme ülalnimetatud kindlustusväärtus. 
 

4. Müügikulud
 

Galerii võtab Käsundiandjalt komisjonitasu ja kindlustustasu vastavalt Hinnakirjale, vajaduse korral ka edasimüügitasu.
 

5. Piirhind
 

Galerii ja Käsundiandja lepivad iga eseme kohta kokku piirhinna ning Galerii tagab, et eset ei müüdaks alla selle piirhinna.
 

6. Müümata jäänud esemed
 

Käsundiandja viib müümata jäänud eseme Galeriist ära mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul arvates oksjoni lõppemisest. Kui ese ei ole selleks ajaks ära viidud, on Galeriil õigus ese kuni kolmel (3) korral uuesti oksjonile panna. Kui Galerii eset enam oksjonile ei pane, maksab Käsundiandja Galeriile hoiutasu vastavalt Hinnakirjale. Kui eset ei ole ära viidud ka pärast ühe (1) kuu möödumist arvates sellest, kui Galerii tuletas seda Käsundiandjale kirjalikus vormis meelde, on Galeriil õigus ese oma äranägemisel müüa. 
 

7. Kontod / Maksed
 

Viivitamata pärast oksjoni lõppemist saadetakse Käsundiandjale asjakohane teave. Juhul kui Käsundiandja ei ole teatanud Galeriile oma kehtivat e-postiaadressi, on Käsundiandjal kohustus kontakteeruda Galeriiga. Teave eseme oksjonihinna kohta on kättesaadav Teenuse veebilehel. Galerii teeb Käsundiandjale makse viie (5) pangapäeva jooksul oksjoni lõppemisest arvates tingimusel, et Ostja käest on laekunud kogu summa ja keegi pole esitanud vaiet. Galerii ei ole kohustatud Ostja suhtes meetmeid võtma ega vastuta Käsundiandja ees Ostja täitmata kohustuste eest.
 

8. Vastutus puuduste eest
 

Juhul, kui Galerii peab Ostjale seoses eseme puudustega kahjutasu maksma, on Galeriil õigus nõuda Käsundiandjalt sellekohast hüvitist. Käsundiandja nõustub, et ese müüakse kooskõlas Galerii poolt üldiselt kasutatavate tingimustega.
 

9. Vääramatu jõud
 

Galerii ei vastuta Käsundiandja kahju eest juhul, kui ta ei saa oma kohustusi täita vääramatu jõu tõttu (sõjategevus, haldusakt, tulekahju või muu Galeriist olenematu sündmus või asjaolu). Käsundiandjal on õigus tehing tühistada, kui Galerii pole vääramatu jõu tõttu oma kohustusi täitnud enam kui kolme (3) kuu jooksul.
 

10. Vaidlused
 

Vaidlused lahendatakse Eesti seaduste alusel.
 

11. Isikuandmete kasutamine
 

Galeriile Käsundiandja poolt käsundiga seoses edastatud isikuandmeid kasutatakse oksjonipidamiseks ning vastavuses seadusest tulenevate kohustustega. Isikuandmete kasutamise täpsemad reeglid on sätestatud Tingimustes.
 

Müügitingimused kehtivad alates 01.01.2010.